Interešu pārstāvības birojs Latvijā

VA Government ir interešu pārstāvības birojs, kas atradīs risinājumu jautājumiem, kurus vēl neiedomājāties vaicāt.

USG 2023 – trešais mērījums par uzņēmumu un sabiedrības attiecībām Latvijā
Lasīt
Rakstu ievietoja
VA Government

Par mums

VA Government sniedz interešu pārstāvības un valdības attiecību pakalpojumus, palīdzot skaidrot klienta pārstāvētās nozares specifiku un lomu valsts ekonomikā lēmumpieņēmējiem, politikas viedotājiem un regulatoriem, kā arī plašākai sabiedrībai. Mums ir pieredze darbā gan ar tradicionāli regulētām nozarēm, gan jaunuzņēmumiem, kas pārstāv strauji augošas un tehnoloģijās bāzētas nozares. Mēs vadāmies pēc Rietumeiropā un ASV pastāvošajiem ētikas standartiem, ievērojot labās prakses un atbildīgas interešu pārstāvības normas.

VA Government apvieno vairāku gadu pieredzi, strādājot ar dažādu nozaru klientiem – enerģētikas, farmācijas un veselības aprūpes, digitālo pakalpojumu, aizsardzības, FMCG un vides.

VA GOVERNMENT:

Vladlens Kovaļevs
Vadošais partneris
Ralfs Vīlands
Partneris
Kirils Teniševs
Vecākais konsultants
Baiba Logina
Vecākā konsultante
Līva Šteinberga
Vecākā konsultante
Jānis Kažociņš
Vecākais padomnieks

Rud Pedersen Group

Vadošā un strauji augošā Ziemeļvalstu izcelsmes stratēģiskās komunikācijas un interešu pārstāvības grupa Eiropā.
  • 350+ konsultanti
  • 70+ konsultanti Baltijā
  • 12 biroji 11 valstīs

Interel Group

No 2017.gada VA Government ir Interel Group affiliētais biedrs. Interel Group ir globāls interešu pārstāvniecības un valdības attiecību uzņēmums, kas palīdz klientiem pārvaldīt politisko risku un izmantot politiskās vides sniegtās iespējas. Interel darbojas vairāk nekā 60 tirgos ar trim globāliem centriem Vašingtonā, Briselē un Pekinā, kas sniedz politiskās analīzes un stratēģijas konsultācijas saviem klientiem. Interel Group ir vietēja un reģionāla kompetence katrā no tirgiem, piedāvājot vienas pieturas pieeju globālam atbalstam.

Darbības jomas

Valdības attiecības

Plašs kontaktu loks nacionālā līmenī ļauj mums sazināties ar nozīmīgākajiem lēmumpieņēmējiem un likumdevējiem. Galveno iesaistīto pušu kartēšana un iesaiste palīdz īstenot mūsu klientu mērķus un panākt nepieciešamās likumdošanas izmaiņas.

Kampaņu vadība

Sabiedrības iesaistei ir būtiska nozīme atbalsta radīšanai likumdošanas iecerei. Iedzīvotāju atbalsts ir svarīgs lielu politisko mērķu sasniegšanai, ja tiek skartas likuma vai regulējuma izmaiņas, kas ir saistošas visai sabiedrībai kopumā. Mērķus ir iespējams sasniegt, veidojot digitālās un mediju kampaņas, kas pievērš sabiedrības uzmanību konkrētam jautājumam. Pieaugot digitālās vides nozīmei starp politikas veidotājiem, digitālie rīki ļauj izglītot un informēt lēmumpieņēmējus un iesaistīt sabiedrību, lai sasniegtu vēlamos mērķus.

Asociāciju vadība

Pat izcilas likumdošanas iniciatīvas nav īstenojamas bez iesaistīto pušu atbalsta. Sadarbība ar nozares un biznesa asociācijām, kā arī nevalstiskajām organizācijām nodrošina iespēju rast plašu atbalstu sev svarīgām iniciatīvām, kā arī veidot vienotu nozares pozīciju nacionālā un ES līmenī. Nozares asociāciju iesaiste, vienotas stratēģijas izveide un tās īstenošana var palīdzēt pastiprināt nozares viedokli par svarīgiem jautājumiem.

Rīcībpolitikas analīze un problēmjautājumu monitorings

Arī ekonomiskās izaugsmes laikā ir jābūt gataviem krīzes situācijām. Esošās situācijas saglabāšana vai aktīvas izmaiņas regulatīvajā vidē pieprasa aktīvu monitoringu un spēcīgu risku vadību. Laicīgs potenciālo politisko risku izvērtējums ļauj mums pilnvērtīgi aizstāvēt mūsu klientu intereses. Galveno tēmu monitorings ļauj klientiem sekot īdzi galvenajām likumdošanas norisēm un notikumiem medijos, lai izstrādātu efektīvāko stratēģiju.

Politiskā izpēte

Padziļināts ieskats esošajā politiskajā vidē ļauj mums izvērtēt un paredzēt tās darbības, kas var ietekmēt uzņēmējus un citas iesaistītās puses. Politiskās vides izpētei ir izšķiroša loma būtisku pārmaiņu laikā gan pirms, gan pēc vēlēšanām, kā arī ikdienas darbā, esot vienmēr soli priekšā konkurentiem.

Pašvaldības un vietējās iestādes

Pašvaldības ir būtisks spēlētājs Latvijas politiskajā vidē ne tikai reģionālā, bet arī nacionālā līmenī. Spēja veidot sarunu, ņemot vērā katras pašvaldības īpašās iezīmes, ļauj sniegt atbalstu mūsu klientiem gan reģionālā, gan nacionālā līmenī.

Nozares

Finanšu pakalpojumi
Tehnoloģijas un telekomunikācijas
Veselības aprūpe
FMCG
Enerģētika un vide
Infrastruktūra un transports

T: (+371) 26 339 109   /    (+371) 26 055 074

E:  vladlens.kovalevs@vagovernment.lv


BRĪVĪBAS IELA 40-39,
RĪGA, LV-1050